Photo Gallery

Shotokan Karate Magazine Dec. 2021
1992
1992
1993 Sensei Nagatomo with master Tanaka
1993 Sensei Nagatomo with master Tanaka
20110322_212924000_iOS
Family 3
Nagatomo,Yasuaki-2029_20x30
Nagatomo,Yasuaki-1936
Nagatomo,Yasuaki-1861
Nagatomo,Yasuaki-1882
Nagatomo,Yasuaki-1854
Nagatomo,Yasuaki-1885
Sensei kata
IMG_3698
Nagatomo,Yasuaki-1966
Nagatomo,Yasuaki-2021